โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
22 พ.ย. 59 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
28 ก.ย. 59 การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการ อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
26 ก.ย. 59 ถึง 27 ก.ย. 59 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม กพศ.21 ละลม-ห้วยตามอญ

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ กพศ.21 ละลม-ห้วยตามอญ
02 ก.ค. 59 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทาง BBL

โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
02 ก.ค. 59 ถึง 03 ก.ค. 59 อบรมทบทวนบุคลากรทางการลูกเสือ

โนงเรียนบ้านโสน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
01 ก.ค. 59 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่

หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ งานบริหารงานทั่วไป
11 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ

โรงเรียนอนุบาลศรีประชา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ งานบริหารงานทั่วไป
08 มิ.ย. 59 กิจกกรรมอบรมธรรมะตามโครงการพระธรรมฑูตสัญจร

หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 ก.พ. 59 พิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วตามอญ
03 ก.พ. 59 ถึง 04 ก.พ. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศวิทยา

โรงเรียนลำปลายมาศวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวักบุรีรัมย์ /ชุดสุภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
25 พ.ย. 58 วันวชิราวุธของลูกเสือไทย
วันวชิราวุธของลูกเสือไทย
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
23 พ.ย. 58 การดำเนินงานตามนโยบาย "ปี 58 เป็นปีปลอด นร.อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป.ศรีสะเกษเขต 3
18 พ.ย. 58 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
30 ก.ย. 58 ประชุมปฏิบัติการ \
ประชุมปฏิบัติการ "การประเมินระบบออนไลน์" และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ครูปฐมวัย 1 ท่าน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 /ชุดสุภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
25 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58 อบรม DLIT
อบรม DLIT
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 ก.ย. 58 ร่วมงานทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่ อบต.ห้วยตามอญ
ผอ.ร่วมงานทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่ อบต.ห้วยตามอญ
อบต.ห้วยตามอญ อบต.ห้วยตามอญ
17 ก.ย. 58 อบรมระบบ e-GP ระยะที่ 3
อบรมระบบ e-GP ระยะที่ 3 สพป.ศรีสะเกษเขต 3 คุณครูประยงค์ เนมังสัง และคุณครูทองพูล นางวงศ์
สพป.ศรีสะเกษเขต 3 /การแต่งการแบบสุภาพ สพป.ศรีสะเกษเขต 3
16 ก.ย. 58 ถึง 17 ก.ย. 58 ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย BBL

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
10 ก.ย. 58 ถึง 11 ก.ย. 58 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียน "อ่านออกเขียนได้"

จังหวัดมุกดาหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
09 ก.ย. 58 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
02 ก.ย. 58 นิเทศติดตามการดำเนินงานห้องสมุด 3ดี

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
09 ส.ค. 58 ถึง 11 ส.ค. 58 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
วัดบ้านโคกหลัก และโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
01 ก.ค. 57 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

 

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ /เครื่องแบบลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู
12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมไหว้ครู
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 มิ.ย. 57 คณะครูศึกษาดูงาน
คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล