กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ไพฑูรย์ จันทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

กุลตรีญาร์ ก้านเกตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0