โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ไพฑูรย์ จันทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

กุลตรีญาร์ ก้านเกตุ
ครู คศ.3