โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนเรียนจำนวน  4 หลัง ประกอบด้วย
    -  อาคารเรียนแบบ ศก.04  ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 540,600 บาท สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
    -  อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ขนาด 6 ห้องเรียน งบประมาณ 690,000 บาท
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
    -  อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 630,000 บาท
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537
    -  อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,050,000 บาท
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538       
2. อาคารอเนกประสงค์   จำนวน  2  หลัง
    - โรงฝึกงาน ศก.23 งบประมาณ  50,000  บาท  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
    - อาคารอเนกประสงค์  งบประมาณ 1,100,000 บาท  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
    - บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 890,000 บาท สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
    - ส้วม   จำนวน 4 หลัง   งบประมาณ 146,770 บาท สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526-2533
    - สนามฟุตบอล  ฟ.3  พิเศษ   งบประมาณ 272,000 บาท  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
    - สนามบาสเกตบอล  สปช.บาสเกตบอล  งบประมาณ 128,000 บาท  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538
3.  แหล่งเรียนรู้ภายใน  ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการมีดังนี้
    - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     1  ห้อง
    - ห้องพักครู  1  ห้อง
    - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง
    - ห้องผู้บริหาร   1  ห้อง
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1  ห้อง
    - ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง
    - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
    - ห้วยตามอญ มินิมาร์ท และมินิแบงค์  1 ห้อง
    - ห้องสมุด มีชีวิต 1   ห้อง
    - ห้องห้วยตามอญบิวตี้  1 ห้อง
    - ห้องอุตสาหกรรม 1 ห้อง
    - ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง
    - ร้านห้วยตามอญโฟโต้  1 ห้อง
    - ห้องพัสดุ 1 ห้อง
    - ห้องสังคมศึกษา  1 ห้อง
    - ห้องปฏิคม 1 ห้อง
    - ห้องดนตรี  นาฏศิลป์  1 ห้อง  
    - ห้องอุตสาหกรรม  1 ห้อง
    - ห้องเรียนดนตรี (โปงลาง)  1 ห้อง
    - ห้องพยาบาล 1  ห้อง
    - โรงอาหาร 1 หลัง