โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นิตยา ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พิศมัย ขำศรีบุษ
ครู คศ.1

นางสุภารัตน์ นามแสง
ครูผู้ช่วย