โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุกัญญา กะตะศิลา
ธุรการ

จันทร์ศรี คำศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

สมคิด พันศิริ
นักการภารโรง