บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุกัญญา กะตะศิลา
ธุรการ

จันทร์ศรี คำศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

สมคิด พันศิริ
นักการภารโรง