โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ปฐมวัย

นารีรัตน์ ทองเลิศ
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี สุพิน
ครู คศ.1

นางกาญจนี พรหมศรี
ครู คศ.2