ปฐมวัย

นารีรัตน์ ทองเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี สุพิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางกาญจนี พรหมศรี
ครู คศ.1