โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
กลุ่มสาระฯศิลปะ

น้ำทิพย์ โตมร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ