โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตร์ ทรงกลด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางลำดวน เสียงเพราะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : จากผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา พรหมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0947249025
ชื่อ-นามสกุล : นางทาริดา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0837215133
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใส บุญขวาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0812743922
ชื่อ-นามสกุล : นายสน แก่นอินตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0844726023
ชื่อ-นามสกุล : นายกรุง ธรรมพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0857794687
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศีล สีสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงค์หรือองค์
เบอร์โทร : 0879201402
ชื่อ-นามสกุล : นายทะยะ สุขกรมใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงค์หรือองค์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต คำศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0856637765
ชื่อ-นามสกุล : นายเมืองมล ฤทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเมืองมล ฤทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0911046688
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนวน คำศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0651234908
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ หงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0827517001
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ ธรรมพร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0615582882