คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร อินทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกุหลาบ ใจเจริญ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ บุตรพิลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางทาริดา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต คำศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ ธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกรุง ธรรมพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสน แก่นอินตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ ใจศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนนท์ สมนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศีล สีสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ จันทวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ ธรรมพร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ