คณะผู้บริหาร

นายอดิศักดิ์ ธรรมพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ จันทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางศิริรัตน์ ชินบุตร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสุดารัตน์ น้อยสงวน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสายชล ทวีบุญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0