โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
คณะผู้บริหาร

นายอดิศักดิ์ ธรรมพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกุลตรีญาร์ ก้านเกตุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางศิริรัตน์ ชินบุตร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางนารีรัตน์ ทองเลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสายชล ทวีบุญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารนโยบายและแผน