โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทรทิพย์ แก้วสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลดาฟ้า ขุมทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วปรั่ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชฌน์ชนก คำศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา บัวศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยวรรณ เกตุมอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจนี สีสัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา พรมดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัทรา ดวงอินทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิราดา ทาเงิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพรักษ์ สิงห์สถิตย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริตา เสาศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบัวคำ โสภีร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้ำค้าง อินทร์ดี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3