โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140  โทรศัพท์ 0885805066
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2. เปิดสอน
    ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
3. เขตพื้นที่บริการ
    เขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน  1 ตำบล คือ ตำบลห้วยตามอญ และ 4 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1 คือ บ้านห้วย    หมู่ที่ 4 คือ บ้านหนองเขียน    หมู่ที่ 6 คือ บ้านโคกหลัก และหมู่ที่ 8 คือ บ้านตามอญ
4.  ประชากร
    ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านห้วยตามอญ มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  2,902 คน  แยกเป็นชาย   จำนวน 1,459  คน  และหญิง จำนวน  1,443 คน  (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554)
5. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
    โรงเรียนบ้านห้วยตามอญตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2522  โดยชาวบ้านห้วยตามอญ  บ้านทำนบใหม่ บ้านภูดินและบ้านไทยถาวร  ซึ่งนำโดยผู้ใหญ่มา   คำวงศ์  และคณะกรรมการหมู่บ้านของ หมู่ที่ 5  ตำบลละลม (ในขณะนั้น)  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียน  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดที่ดินที่ก่อสร้างโรงเรียนเป็นที่ สาธารณประโยชน์ ซึ่งแบ่งจากพื้นที่ สร้างที่พักสงฆ์ บ้านห้วยตามอญ และเป็นที่ฌาปนกิจสถานของหมู่บ้าน จำนวน  36 ไร่  ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
    เมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จ  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสมชาย  อัมพร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก พ.ศ.2523 ได้โอนโรงเรียนจากการศึกษาประชาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
    พ. ศ. 2536 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
    พ.ศ. 2546 ได้โอนเข้าสู่โครงสร้างใหม่  ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2546  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3
    พ.ศ. 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3